Algemene voorwaarden

HAARHUIS VAN TONGEREN  (  KVK  28047458) 

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Haarhuis van Tongeren B.V. en op alle met Haarhuis van Tongeren B.V. aangegane overeenkomsten. Haarhuis van Tongeren B.V.  hierna te noemen Haarhuis van Tongeren handelt onder de naam Haarhuis van Tongeren. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rijnland onder nr. 28047458

1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Algemene Voorwaarden die de koper hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Haarhuis van Tongeren is ingestemd.

1.5 Onder “Koper” wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Haarhuis van Tongeren in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.6 De internetsite van Haarhuis van Tongeren richt zich uitsluitend op de Nederlandstalige markt.

1.7 Haarhuis van Tongeren behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.8 Door het gebruik van de internetsite van Haarhuis van Tongeren en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.9 Haarhuis van Tongeren is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Haarhuis van Tongeren is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van een (1) week, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.4 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:

– de potentiële Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (“bestelformulier”) aan Haarhuis via elektronische weg verzonden. Deze zijn door Haarhuis van Tongeren ontvangen.
– de potentiële Koper heeft te kennen gegeven (telefonisch, mondeling, e-mail) een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen.
– een offerte is door de Koper getekend en door Haarhuis van Tongeren ontvangen ingeval door Haarhuis van Tongeren een op naam gestelde offerte is uitgebracht.

2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Haarhuis van Tongeren is gerechtigd deze overeenkomst te herroepen dan wel aanvullende informatie op te vragen. In dat geval wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

2.6 Koper en Haarhuis van Tongeren komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Haarhuis van Tongeren gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

2.7 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Haarhuis van Tongeren garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3. Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Haarhuis van Tongeren in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Haarhuis van Tongeren worden gecorrigeerd.

3.4 Bezorgkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld. De bezorgkosten verschillen per betaalmethode en land.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de Koper de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Haarhuis van Tongeren.

Artikel 4. Betaling
4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
– vooruitbetaling per bank

4.2 Haarhuis van Tongeren kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

4.3 Van de betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke betaalmethoden is voldaan.

4.4 Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in de algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

4.5 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondermnemer te melden.

4.6 In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperking, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

4.7 Bij niet of niet tijdige betaling door de koper is de waarop de betaling uiterlijk plaatst had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.

4.8 Ten laste van de koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijkkosten van welke aard dan ook, die haarhuis van Tongeren als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichting heeft moeten maken.

4.9 In geval van niet tijdige betaling is Haarhuis van Tongeren bevoegd de overeenkomst met onmiddellijk ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

Artikel 5. Levering en leveringstijd
5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. De uiterste leveringstermijn is dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn dertig (30) dagen is na ontvangst van de betaling. Bij overschrijding van deze termijn heeft de Koper het recht om de overeenkomst zonder verdere verpichtingen te ontbinden. Haarhuis van Tongeren zorgt binnen veertien (14) dagen voor terugbetaling van het vooruitbetaalde bedrag. Haarhuis van Tongeren kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

5.2 Indien een product dat niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Haarhuis van Tongeren streeft ernaar de orderstatus binnen twee werkdagen telefonisch of per e-mail aan de Koper te melden.

5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

5.4 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft over op de Koper.

5.5 Haarhuis van Tongeren is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door Haarhuis van Tongeren gedragen.

5.6 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Artikel 6. Herroepingsrecht 
6.1 Haarhuis van Tongeren hanteert een herroepingsrecht van 7 werkdagen.

6.2 De Koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden, en eventuele schade, gebreken en/of afwijkingen aan Haarhuis van Tongeren te melden.

6.3 In het kader van deze herroepingsrecht mag de Koper, indien de Koper het product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, het product binnen 7 werkdagen na aflevering aan Haarhuis van Tongeren retourneren mits deze en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. Uitgesloten van dit herroepingsrecht zijn producten die speciaal voor de koper moeten worden besteld. Indien de Koper van dit herroepingsrecht gebruik wenst te maken dient de koper eerst met Haarhuis van Tongeren contact op te nemen voordat de Koper het product retour stuurt.

6.4 De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Koper.

6.5 Indien de Koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Haarhuis van Tongeren het reeds betaalde bedrag binnen dertig dagen aan de Koper terug betalen minus de gemaakte kosten van verzending en betaalwijzen.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat de Koper al hetgeen de Koper ter zake van enige overeenkomst met Haarhuis van Tongeren is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

7.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 8. Garantie en aansprakelijkheid
8.1 Voor door Haarhuis van Tongeren geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Haarhuis van Tongeren vervult gedurende de garantieperiode uitsluitend een loket functie.

8.2 Haarhuis van Tongeren kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. Haarhuis van Tongeren is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.3 Indien Haarhuis van Tongeren, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

8.4 In het geval de Koper via Haarhuis van Tongeren een overeenkomst heeft gesloten voor een garantietermijn, dan gelden ten aanzien van deze garantie uitsluitend de voorwaarden die op die overeenkomst van toepassing zijn verklaard.

8.5 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
– indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Haarhuis van Tongeren of de fabrikant zijn verricht.
– indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt.
– indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik.
– indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

8.6 De Koper is gehouden Haarhuis van Tongeren te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Haarhuis van Tongeren mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

8.7 Het is mogelijk dat Haarhuis van Tongeren op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Haarhuis van Tongeren is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 9. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
9.1 De Koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Haarhuis van Tongeren geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

9.2 Haarhuis van Tongeren garandeert niet dat de aan de Koper geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Haarhuis van Tongeren geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

Artikel 10. Bestellingen/communicatie 
10.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Koper en Haarhuis van Tongeren, dan wel tussen Haarhuis van Tongeren en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de Koper en Haarhuis van Tongeren, is Haarhuis van Tongeren niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Haarhuis van Tongeren.

Artikel 11. Overmacht 
11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Haarhuis van Tongeren in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Haarhuis van Tongeren gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Haarhuis van Tongeren kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 12. Persoonsgegevens
12.1 Haarhuis van Tongeren zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een uitgebreid Privacy Statement.

12.2 Haarhuis van Tongeren neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 14. Diversen
14.1 Haarhuis van Tongeren is gevestigd te (2311 CS) Leiden, Breestraat 32/36 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rijnland onder nr. 28047458. Het BTW-identificatienummer is NL 008469635B01. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Haarhuis van Tongeren, Breestraat 32/36, 2311 CS Leiden of naar webshop@haarhuisvantongeren.nl
14.2 Haarhuis van Tongeren streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails op werkdagen binnen 24 uur te beantwoorden.